3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel

\\ späť na program

 


 

prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel

 

Profesorka, University of Strasbourg (Francúzsko) ; Riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE), University of Strasbourg.

Narodená 7. mája 1957, v Sarralbe (Moselle/Francúzsko)

Vzdelanie
Ph D, Medicína, Strasbourg, 1983
Ph D, Katolícka teológia, Metz, 1989.
Habilitácia v oblasti etiky a morálnej teológie, Strasbourg, 1998.
Univerzitný diplom “Európska zdravotná politika”, Nancy, 1993.

Profesionálna kariéra
Od septembra 1999: Profesorka fakulty katolíckej teológie, University of Strasbourg. (predtým: Maître de Conférences na University of Metz (F).
Od septembra 2005: Riaditeľka magisterského programu v etike na University of Strasbourg (F); Riaditeľka CEERE (Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique/ European Center for the Study and Teaching of Ethics / Európske centrum pre štúdium a učenie etiky).  11. jún 2008: Prvé ocenenie za učenie etiky vo Francúzsku

Výskumné aktivity
Riadenie výskumnej skupiny «  Bioetika a náboženstvo” (EA 1343); Viceprezidentka nemocničného a univerzitného oddelenia medicínskej etiky (DUHE), Členka výskumnej skupiny, “Etika a ľudské práva” (University of Strasbourg); Organisatrice des “Journées Internationales d’Ethique” (next: 4e  JIE March 23-26, 2011)
Viceprezidentka ATEMu od roku 2000. Prezidentka ESCT-Franzúzsko a členka presidia ESCT Európa. Členka Societas Ethica.
Zúčastňuje sa činnosti množstva medzinárodných výskumných skupín, najmä v oblasti Medicínskej etiky a interdisciplinárnej etiky (Univerzity v Ženeve a Lausanne o starších ľuďoch, v Amsterdame o “dôstojnom umieraní; vo Fribourgu (Švajč.) a v Bergame (Tal.) o kultúrnych právach;

Etické komisie, etické štruktúry
Viceprezidentka rady pre etiku v Alsace (Espace de Réflexion Ethique Région Alsace - ERERAL); Prezidentka Asociácie Herrade de Landsberg. O etike v Alsace“ ; Členka etickej výskumnej skupiny Sv. Vincent (Strasbourg) ; členka etickej komisie lekárskej fakuly v Strasbourgu; Členka etickej komisie Francúzskej spoločnosti pre hrudnú a kardiovaskulárnu chirurgiu. Členka dozornej rady (Conseil de surveillance) Regionálnej agentúry pre zdravie (Agence Régionale de santé) atď.

Knihy
Posledné knihy: MJ. Thiel (éd), Quand la vie naissante se termine, PUS, 2010; Cena za medicínsku etiku Maurica Rapina za knihu Où va la médecine ? Sens des représentations et pratiques médicales. PUS, 2003. Entre Malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort. PUS, 2006;  Les rites autour du mourir, PUS, 2008;

 

Európska únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?

 

Aj keď EÚ podporuje hlavné výskumné a inovačné iniciatívy, takisto prijala etické nástroje na vysporiadanie sa s etickými otázkami, na ujasnenie výziev a prípadné nastavenie alebo odporúčanie limitov. Európska skupina pre etiku vo vede a v nových technológiách (EGE) je tak nezávislým, pluralitným a multidisciplinárnym orgánom. Podporuje dialóg v Európe a s mimoeurópskymi krajinami zakladajúci sa predovšetkým na Charte základných práv Európskej únie (2000), ktorá je teraz súčasťou Lisabonskej zmluvy. Znamená to, že biomedicínsky výskum je založený na záväzných princípoch ako je  dôstojnosť (a rešpektovanie telesnej a duševnej integrity, slobodný a informovaný súhlas...), sloboda a rešpektovanie súkromia, ekvita a spravodlivosť (osobitne práva zraniteľných osôb) a konečne, solidarita.

Náš príspevok sa vracia k týmto princípom a dáva ich do vzťahu s inými európskymi textami, osobitne európskej smernici o klinických testoch (smernica 2001/20/EC) a niektorými stanoviskami EGE na objasnenie tejto debaty. Nakoniec uvidíme, že Európa sa sústreďuje súčasne na kvalitu biomedicínskeho výskumu a súčasne sa snaží presadzovať rešpektovanie tých, ktorí sú ním ovplyvnení, a podporuje spoluprácu a subsidiaritu v smerovaní národných politík (pozri čl. 168 Lisabonskej zmluvy).

 


  

 

Kontakt

 

prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel
Pracovná adresa 1
Palais Universitaire
9 Place de l’Université
67000 Strasbourg
T: 00 (33)3 68 85 68 84;
Pracovná adresa 2
CEERE-Faculté de médecine
4, Rue Kirchleger
67085 Strasbourg
Lokalizačná adresa:
Hôpital civil 1 Place de l’hôpital v Strasbourgu
T: (03) 68 85 39 68.
E: mthiel@unistra.fr
W: www.ethique-alsace.unistra.fr

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI