3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a JUDr. Renáta Miščíkova, Ph.D., LLM

\\ späť na program

 


 

Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky

 

Spájanie medicíny s právom duševného vlastníctva je nanajvýš aktuálne a dotýka sa tak práva priemyselného vlastníctva, ako aj autorského práva. Príspevok analyzuje vybrané otázky patentového práva a zamýšľa sa nad možnosťami udelenia nútenej licencie na liečivá chránené patentom. V súvislosti s ochranou nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí poukazuje na legislatívne nedostatky v tejto oblasti. Samostatná časť sa zaoberá problematikou označovania liekov a ochrany ich názvov prostredníctvom ochranných známok. V rámci autorskoprávnej ochrany sa článok venuje všeobecne vzniku autorských diel v medicíne s osobitným akcentom na vytváranie zamestnaneckých autorských diel. V tejto súvislosti diskutuje o slobode vedeckého bádania a možnostiach obmedziť použitie výsledkov výskumu z dôvodu ochrany práv zamestnávateľa. Osobitná pozornosť je venovaná otázkam plagiátorstva, ktoré sú aktuálne aj v oblasti medicíny.

 


 

Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc.

 

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. V roku 2003 bol vymenovaný za profesora  v odbore občianske právo a špecializuje sa na oblasť práva duševného vlastníctva. Pôsobil ako predseda rekodifikačnej komisie MS SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a poradca  Ústavného súdu SR. V rokoch 2000-2003 bol dekanom Právnickej fakulty UPJŠ. V roku 1993 sa stal prezidentom Slovenskej národnej skupiny AIPPI (Medzinárodné združenie na ochranu priemyselného vlastníctva) a členom prezidentskej rady AIPPI. Je členom niekoľkých vedeckých rád a bol tiež členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti. Pôsobí v redakčných radách niekoľkých odborných časopisov a stál pri zrode časopisu Duševné vlastníctvo, v ktorom pôsobil ako predseda redakčnej rady. Pravidelne školí doktorandov, vykonáva lektorskú činnosť v mnohých vzdelávacích inštitúciách a je členom skúšobnej komisie v Justičnej akadémii SR. Predsedá komisiám pre habilitačné a inauguračné konanie a je členom komisie SAV pre obhajoby doktorských dizertačných prác z odboru občianske právo, obchodné a pracovné právo. Publikoval množstvo monografií, vedeckých a odborných prác, vysokoškolských učebníc a skrípt, pravidelne prednáša na domácich aj zahraničných konferenciách. Od roku 1993 pôsobí  ako advokát. Je predsedom správnej rady Národného centra práva duševného vlastníctva.

 

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M.

 

Vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde od roku 2000 pôsobí ako odborná asistentka na katedre občianskeho práva. Špecializuje na oblasť práva duševného vlastníctva a mediálne právo. Absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne (LL.M.). V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium, počas ktorého sa zúčastnila niekoľkých krátkodobých študijných pobytov na Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné právo a daňové právo v Mníchove. Je absolventkou Inštitútu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR. Pravidelne prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR a na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva a mediálneho práva. V publikačnej činnosti sa zameriava najmä na oblasť duševného vlastníctva. V minulosti vyučovala právo duševného vlastníctva na Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach a mediálne právo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove a tiež Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Duševné vlastníctvo. Je advokátkou a zakladajúcou členkou Národného centra práva duševného vlastníctva.

 


  

Kontakt

 

Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
vedúci katedry občianskeho práva
E: peter.vojcik@upjs.sk
W: www.vojcik.sk

Kontakt

 

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
E: renata.miscikova@upjs.sk
W: www.vojcik.sk

 

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI