3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Mgr. Martin Schimmer

\\ späť na program

 


 

Právne aspekty financovania a poistenia klinického výskumu a zodpovednosti zadávateľov, skúšajúcich a zdravotníckych zariadení

 

Článok pojednáva o všeobecných právnych princípoch i praktických skúsenostiach s financovaním klinického skúšania humánnych liečivých prípravkov, a ako vo vzťahu zadávateľov a skúšajúcich/zdravotníckych zariadení (odmeny skúšajúcich, odmeny zdravotníckych zariadení, aspekty odmeňovania pomocného personálu skúšajúceho lekára, stručný popis daňových dopadov), tak vo vzťahu  medzi zadávateľom a subjektmi klinického skúšania, vrátane otázky poskytovania finančných prostriedkov týmto subjektom za účasť v klinickom skúšaní. Článok sa ďalej venuje všeobecným právnym princípom a praktickým skúsenostiam s poistením klinického skúšania vo vzťahu k povinnostiam zadávateľa pri dojednávaní takéhoto poistenia, jeho typu, rozsahu a akceptovateľnosti jednotlivých variant poistenia z pohľadu zákonných požiadaviek a posudzovania etickými komisiami. Zároveň sa článok zaoberá zodpovednosťou za škodu spôsobenú subjektom klinického skúšania, a to  najmä z pohľadu právneho základu tejto zodpovednosti.

 


 

Mgr. Martin Schimmer

 

Mgr. Martin Schimmer se narodil 12. března 1980 v Praze, kde také vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Martin Schimmer je partnerem Advokátní kanceláře Marečková zaměřené na právní služby v oboru farmaceutického práva v širším smyslu (legislativa týkající se regulace léčivých přípravků, doplňků stravy a zdravotnických prostředků) a zdravotnického práva (se zaměřením na fungování podnikatelských subjektů v tomto oboru).

Při své odborné činnosti se Martin Schimmer zaměřuje na oblast regulace reklamy léčivých přípravků, na regulaci vstupu těchto přípravků na trh, včetně získání úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a na právní vztahy předcházející uvedení léčivých přípravků na trh, zejména v průběhu klinického hodnocení léčivých přípravků, včetně smluvních vztahů a odpovědnostních mechanismů a problematiky pojištění klinického hodnocení.

Spolu s kolegy z kanceláře je autorem e-learningového vzdělávacího kurzu pro lékárníky a pravidelného přednáškového cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Současně také přednáší a účastní se odborných konferencí pořádaných třetími subjekty.

 

Mgr. Martin Jarolín

 

Mgr. Martin Jarolín sa narodil 1. októbra 1979 v Ilave, Slovensko. V roku 2005 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát Advokátní kanceláře Marečková v Prahe, ktorá sa odborne profiluje v oblastiach liekového práva, práva zdravotníckych pomôcok, doplnkov stravy a kozmetiky, práva poskytovania zdravotnej starostlivosti, hradenia zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a ďalších súvisiacich oblastiach.

V rámci svojej činnosti sa Martin Jarolín zameriava predovšetkým na oblasť klinického skúšania liekov fáz III a IV vrátane neintervenčných klinických skúšaní a poregistračného bezpečnostného sledovania liekov, ďalej na oblasť reklamy doplnkov stravy, liekov a zdravotníckych pomôcok, a obchodno-právnym aspektom právnych vzťahov vznikajúcich v týchto oblastiach.

 


  

Kontakt

 

Mgr. Martin Schimmer
T: +420 222 969 365
E: schimmer@akmareckova.cz

 

Kontakt

 

Mgr. Martin Jarolín
T: +420 222 001 736
E: jarolin@akmareckova.cz

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI