3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

\\ späť na program

 


 

Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku

 

Príspevok mapuje metodologické otázky existujúceho stavu etiky biomedicínskeho výskumu  v Slovenskej republike (v menšej miere  využíva komparáciu so zahraničím). Doraz sa kladie najmä na inštitucionalizovanú podobu etiky biomedicínskeho výskumu, resp. fakt, že nemáme relevantný eticky kódex (pre pracovníkov v biomedicínskom výskume), dokonca ani komplexný (domáci) zákon, ktorý by tuto problematiku upravoval. Profesijná etika tejto sféry je zredukovaná na problematiku kompetencií a činností etických komisií, ktoré posudzujú tieto otázky (avšak skôr z pohľadu legálnosti). Niet sa ani čomu čudovať, keďže formálne máme tri, no obsahovo len dva národné etické kódexy lekárskeho povolania, aj to vo veľmi zlej (v porovnaní so zahraničím) kvalite.  Čo potom výskumníci a vedci (mimo lekárov), ktorých tiež označujeme za pracovníkov v biomedicínskom výskume? Je skutočne etická a morálna závažnosť otázok, ktoré vyplývajú z ich povolania druhoradá, príp. na okraji spoločenského záujmu? Je to chyba samotných pracovníkov, laickej či odbornej verejnosti, že sa týmto otázkam (inštitucionalizovanej etiky) pripisuje malý význam? Potrebujeme vôbec (podľa niektorých „nasilu“) inštitucionalizovať etiku v tejto oblasti? Máme vôbec vyjasnené obsahové naplnenie pojmov etika biomedicínskeho výskumu a etika biomedicínskych pracovníkov?

 


 

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

 

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. je UNESCO Chair in Bioethics (riaditeľ Centra bioetiky UNESCO) na FF PU v Prešove. Bol editorom Bioethics in Central Europe (2009) a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu Ethics & Bioethics (in Central Europe). Publikoval tieto knihy: Etika na Slovensku – minulosť a prítomnosť  (2008), Etika a reflexie morálky (2008), Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences (2003), Slovak Lutheran Social Ethics (1997), Etika sociálnych dôsledkov v kontexte jej kritiky (1999), Človek a morálka (1997), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Etika konzekvencializmu (1995) a mnohých ďalších učebníc, štúdií a príspevkov o bioetike, konzekvencialistickej etike, dejinách etiky na Slovensku a aplikovanej etike. Bol editorom kolektívnej monografie Morality of the Past from the Present Perspective (2007), trojzväzkovej učebnice Etika (2010) a mnohých ďalších zborníkov. Nedávno publikoval štúdiu Martin Rázus: Literary and Philosophical Reflections on Morality in Journal of Religious Ethics (2011, vol. 39, No. 1, pp. 152-172).

 

Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D.

 

Mgr. Adela Lešková Blahová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre etiky Inštitútu filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumne sa orientuje na aplikáciu etiky sociálnych dôsledkov (forma neutilitaristického konzekvencializmu) v (bio)medicíne, v menšej miere aj na etickú a morálnu analýzu sociálnopolitických a environmentálnych problémov. Je autorkou viacerých štúdií a odborných článkov z uvedenej problematiky. K jej najvýznamnejším prácam patrí Bioetika v kontextoch etiky sociálnych dôsledkov (aplikácia zvolenej paradigmy na vybrané bioetické problémy) (2010), za ktorú získala cenu dekana FFPU za rok 2010. Pôsobí ako členka Výkonnej rady a tajomníčka UNESCO Chair in Bioethics (Centra bioetiky UNESCO) na FF PU v Prešove.

 


  

Kontakt

 

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.
Dekan
FF PU v Prešove
17. novembra 1
080 78 Prešov
T:
+421 51 7570821
F:
+421 51 7570824
E:
gluchman@unipo.sk

Kontakt

 

Mgr. Adela Lešková Blahová, PhD.
Katedra etiky
Inštitút filozofie a etiky
FF PU v Prešove
17. novembra 1
080 78 Prešov
E: leskova.blahova@gmail.com
W:
www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/IFaE/katedra-etiky
 

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI